Algemene voorwaarden

 • De opleidingen gaan door bij een minimum deelname van 8 personen tenzij bij de beschrijving van de betreffende module of cursus anders is vermeld. Bij eventueel niet doorgaan wordt het inschrijfgeld per omgaande gerestitueerd.
 • Op het verstrekte lesmateriaal heeft Quadrivas Academy het copyright. Kopiëren ten behoeve van derden is niet toegestaan.
 • De syllabus en module(s) medische basiskennis maken integraal deel uit van de opleiding. Wanneer een kandidaat vóór het feitelijke begin van een module of opleiding één of meer theoretische modules wenst te ontvangen, wordt een waarborgsom in rekening gebracht die met het lesgeld van de betreffende praktijkcursus of praktijkmodule wordt verrekend.
 • Aan te schaffen boeken en posters zijn voor rekening van de cursist.
 • Inschrijving volgt na ontvangst van het inschrijfgeld. Tot vier weken voor het begin van de cursus of opleiding kunt u uw deelname door middel van een aangetekende brief annuleren. Reeds betaalde bedragen worden in voorkomende gevallen gerestitueerd.
 • Wanneer je je inschrijft, doe je dit voor de gehele cursus of opleiding en ben je het gehele cursusgeld verschuldigd. Dit geldt ook bij betaling in termijnen.
 • Annulering als gevolg van ziekte tijdens de cursus of opleiding is alleen mogelijk met een doktersverklaring. Het lesgeld wordt in voorkomende gevallen naar rato berekend. Vooruitbetaald lesgeld wordt naar rato gerestitueerd. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Indien de aandoening reeds aanwezig was vóór het begin van de cursus of opleiding is restitutie niet mogelijk. Ook niet met doktersverklaring.
 • Bij betaling van het inschrijfgeld en het totale lesgeld vóór het begin van de opleiding wordt een korting verleend van 5% over het gehele bedrag. Het kortingsregime is niet van toepassing op bij- & nascholing.
 • Inschrijfgelden en lesgelden dienen overgemaakt te worden op banknummer NL52TRIO 0212 3098 89 t.n.v. Layna te Amsterdam. Je ontvangt van Quadrivas Academy een factuur.
 • Resultaten van tentamens en examens van geslaagden worden niet besproken noch ingezien. Op verzoek kunnen resultaten van gezakte kandidaten worden besproken en uitsluitend door de kandidaat worden ingezien. Vier weken na de examendatum worden de examens vernietigd. De resultaten worden digitaal vastgelegd in de administratie van Quadrivas Academy.
 • Kandidaten die zakken voor een examen hebben recht op twee herkansingen.
 • Tot één jaar na afloop van een cursus of opleiding kunnen ter completering relevante examens medische basiskennis worden afgelegd. Voorwaarde is dat de praktijk met goed gevolg moet zijn afgesloten.
 • Wanneer een theoretisch examen in twee deeltoetsen wordt afgelegd, dient de tweede toets binnen drie maanden na de eerste te worden afgelegd. Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, moet de eerste deeltoets opnieuw worden afgelegd.
 • Onderdeel van het leerproces is de demonstratie van aan te leren technieken door de docent. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de cursist zich er mee akkoord om bij toerbeurt te dienen als model ten behoeve van de demonstratie.
 • De aard van de opleidingen van Quadrivas Academy brengt met zich mee dat tijdens de lessen de aan te leren technieken op elkaar geoefend moeten worden. Het ondergaan van de oefeningen maakt deel uit van het leerproces. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de cursist er mee in te stemmen om de oefeningen van medecursisten te ondergaan.
 • Het oefenen van de praktijk tijdens de lessen vindt plaats in een leersituatie. Hieruit vloeit voort dat de te leren technieken soms niet meteen correct worden uitgevoerd. De cursist is zich daar van bewust en gaat er mee akkoord dat dit enig ongemak met zich mee kan brengen.
 • Eventuele aansprakelijkheid van Quadrivas Academy en/of haar docenten is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld.
 • Quadrivas Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele wijzigingen in het accreditatiebeleid van derden.
 • Cursisten dienen tijdens de lessen te voldoen aan algemeen aanvaarde normen voor lichaamshygiëne.
 • Hoewel Quadrivas Academy geen formele vooropleidingseisen stelt, dient de kandidaat-cursist zich te realiseren dat hij of zij moeten kunnen functioneren op HBO-niveau. Het gewicht van de opleiding sluit hierbij aan.
 • Door het invullen van uw gegevens op de ommezijde van dit formulier verklaart u zich akkoord met de opname van deze gegevens in de administratie van Quadrivas Academy.
 • Diploma’s en certificaten worden niet verstrekt als volledige betaling van het les- en inschrijfgeld niet heeft plaatsgevonden.
 • Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de student/cursist zich onvoorwaardelijk akkoord met de hiervoor vermelde voorwaarden.